New World Order

Aangezien een onbestaande organisatie doorgaans ook geen eigen logo heeft, besloten de complotdenkers het werk voor hen te doen en zelf een logo te ontwikkelen.

Aangezien een onbestaande organisatie doorgaans ook geen eigen logo heeft, besloten de complotdenkers het werk voor hen te doen en zelf een logo te ontwikkelen.

De New World Order (Nieuwe Wereld Orde, afgekort NWO) is een totalitaire wereldregering die op punt staat om “Eerstdaags” opgericht te worden, en dit reeds sinds talloze decennia. Het bewijs hiervan is vanzelfsprekend te vinden in alle politieke ontwikkelingen in de wereld, ook al spreken die elkaar tegen en is de kans bijzonder klein dat plots alle regeringen ter wereld zomaar even hun geschillen opzij zullen zetten om hun macht vrijwillig af te staan. Om dit te begrijpen heb je enkel nood aan een goede fantasie, en een deftige portie paranoia.

Contents

Oorsprong

De term “New World Order” werd voor het eerst gebruikt in het boek A World in Ferment van Nicholas Murray Butler. In dit boek, dat dateert uit 1917, gebruikt Butler die term om de eerste wereldoorlog te omschrijven. Drie jaar later, in 1920, verschijnt het boek The New World Order van Frederick C. Hicks, die de term gebruikte in de context van een goedaardige sociale gemeenschap die weldra tot stand zou komen.

Rond diezelfde periode werd de term ook vernoemd door Amerikaans president Woodrow Wilson toen hij een aantal progressieve hervormingen voorstelde[1]. Inmiddels zijn we bijna een eeuw verder, en nog steeds staat de complottheorieën-versie van de “New World Order” op punt om eerstdaags te worden opgericht. Ook president George Bush (senior) verwees in 1990 naar een “new world order”, zoals hier geciteerd[2]:

“What is at stake is more than one small country; it is a big idea: a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind — peace and security, freedom, and the rule of law. Such is a world worthy of our struggle and worthy of our children’s future.”

In geen van de gevallen waarbij belangrijke regeringsleiders verwezen naar een “new world order”, ging het om de één of andere totalitaire “wereldregering” die alle bestaande regeringen zou vervangen. De term doelt op internationale samenwerking om wereldwijde problemen aan te pakken die niet kunnen opgelost worden door natiestaten op zich alleen; en dit met respect voor het zelfbeschikkingsrecht van die naties. Het is dit gedachtengoed wat geleid heeft tot de oprichting van de Verenigde Naties en de NAVO, en in tegenstelling tot de beweringen van complotdenkers, niet tot de oprichting van één of andere wereldregering.

De complottheorieën rond de New World Order werden in het leven geroepen door de John Birch Society[3], een radicaalrechts-populistische groepering die opgericht werd om te strijden tegen het communisme. Deze groepering wordt in meer recente tijden ook geassocieerd met de evenzeer radicaalrechts-populistische Tea Party beweging, en ze gebruiken hun website om tal van complottheorieën te verspreiden. In 1972 publiceerde Gary Allen, een auteur voor de John Birch Society, het boek None Dare Call It Conspiracy waarin hij beweert dat de term “New World Order” een soort van “codewoord” zou zijn van de zogenaamde internationale Communistische samenzwering om een socialistische wereldregering te onthullen.

In meer recente tijden worden de NWO-complottheorieën geassocieerd met organisaties die wel bestaan, zoals de Verenigde Naties, de Europese Unie, Wall Street, de Federal Reserve, de Vrijmetselarij en Bilderberg , maar ook met organisaties die niet bestaan, zoals de Illuminati en zelfs een geheime factie van Reptilian aliens. Ook is er sprake van een (Satanische) bloedlijn waartoe alle voorname regeringsleiders en machtige families behoren, van de Amerikaanse presidenten tot de europese monarchen, en van de Rockefeller familie tot de Rothschild familie. De New World Order complottheorieën werden verder ook gevoed door het extreemrechtse TV-kanaal Fox News en diens programma’s van paranoïde complotdenker Glenn Beck.

Gangbare NWO complottheorieën

Er zijn verschillende complottheorieën over de New World Order in omloop. In vele gevallen spreken ze elkaar tegen, in alle gevallen berusten ze op volslagen onzin. Hier geven we een overzicht van de meest gangbare verhalen.

De Anti-Christ

Volgens sommige Christenen kondigt de (eerstdaagse) formatie van de New World Order de komst aan van de Anti-Christ. Volgens de Bijbelse geschriften zou de Anti-Christ zich immers eerst voordoen als een goedaardig persoon, om dan onopgemerkt de macht te grijpen en pas als het te laat is zijn ware gelaat te tonen. Dit zou hij doen door zich op te werken tot het hoofd van de Verenigde Naties (of de Europese Unie, de Verenigde Staten, of de Rooms-Katholieke Kerk, enz…), om vervolgens van die positie gebruik te maken en de oprichting van de New World Order tot stand te brengen (eerstdaags, eerstdaags, …). Het Christelijk geloof zou dan vervangen worden door het Satanisme of atheïsme, en iedereen die weigert zou worden ondergebracht in FEMA concentratiekampen. Deze paranoïde onzin werd al meermaals tegengesproken en ontkracht, ook door Christelijke bijbelkenners[4].

De Vrijmetselarij

Complottheorieën maken geregeld dankbaar gebruik van het gesloten karakter van de Vrijmetselarij om hen te demoniseren als de drijvende kracht achter tal van complotten. Zo zouden vrijmetselaars over de ganse wereld samenspannen om hun geheime politieke agenda te kunnen uitvoeren en de New World Order tot stand te brengen. Dit zou allemaal heimelijk kunnen worden afgeleid van de vrijmetselaarssymboliek[5] die hoegenaamd te vinden zou zijn op een dollarbiljet, de Great Seal of the United States en het stratenplan van Washington DC[6]. Want een organisatie die haar werking en intenties volledig geheim wil houden, plaatst toch altijd her en der aanwijzingen die gemakkelijk te ontrafelen zijn? Zo zou zelfs de Latijnse tekst “novus ordo seclorum” op de Grootzegel van de Verenigde Staten[7] (en later ook op het dollarbiljet) niets minder betekenen dan “New World Order”, terwijl de echte vertaling eigenlijk “Nieuwe orde van de tijden” is en verwijst naar het nieuwe tijdperk dat aanbrak toen de Verenigde Staten een onafhankelijke statennatie werd.

Vrijmetselaarsloges werden in de voorbije eeuwen meermaals (valselijk) beschuldigd van Satanisme, waardoor we terug terecht komen bij de Anti-Christ versie van het verhaal. Want als de vrijmetselaars zich overal in belangrijke machtsposities bevinden (van presidenten tot koningen en van pausen tot invloedrijke bankiers), kunnen ze op die manier de Anti-Christ zonder al te veel moeite aan de top van de Verenigde Naties plaatsen om dan vervolgens de New World Order op te richten met het Satanisme als wereldwijde religie. Deze aantijgingen werden met klem ontkend door vrijmetselaarsloges, die eerder prat gaan op rationalisme en vooral niet op Satanisme, maar voor de gemiddelde complotdenker is die ontkenning al voldoende bewijs om het tegendeel te geloven.

De Illuminati

De Orde van de Illuminati was een geheime genootschap opgericht in Duitsland in de tweede helft van de 18de eeuw[8]. De leden ervan waren veelal vrijmetselaars en aanhangers van het seculiere en vrijzinnige gedachtengoed, het socialisme, het republicanisme en van gendergelijkheid. De orde werd ontbonden en verboden door Karel Theodoor, de keurvorst van Beieren, die schrik had dat geheime genootschappen van plan waren om de monarchie en haar Rooms-katholieke staatsreligie omver te werpen. Volgens complotdenkers heeft de Orde van de Illuminati nooit opgehouden te bestaan[9], maar was ze de drijvende kracht achter de Franse Revolutie en andere revoluties in Europa, als onderdeel van hun plan om religie en monarchie omver te werpen. Ook zouden de leden van de Illuminati (weerom) aanhangers zijn van het Satanisme (Lucifer betekent “lichtbrenger” en Illuminati is “de verlichte” in het meervoud), net zoals bij de Vrijmetselarij-complottheorieën wordt beweerd. De Illuminati zou haar mensen in hoge politieke machtsposities plaatsen om zo controle te hebben over alle belangrijke gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, zoals de aanslagen van 9/11, de Sandy Hook schietpartij, en de moord op Amerikaans president John F. Kennedy. Dit zouden allemaal plotten geweest zijn om de oprichting van de New World Order te bespoedigen, die er bijgevolg eerstdaags zit aan te komen.

In de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, brachten fascistische en andere extreemrechtse groeperingen een aantal complottheorieën in omloop, waarin werd beweerd dat de Illuminati ten dienste stond van de Joodse elite die zowel het kapitalisme als het communisme zouden aanhangen om zo de wereld te “verdelen en heersen”. Belangrijk onderdeel van deze afdeling van complottheoriëen is de Rothschild familie[10], een rijke Joodse familie van bankiers die verschillende grote oorlogen zou hebben genfinancierd, gaande van de Napoleontische oorlogen tot Wereldoorlog 1 & 2. Hierbij zouden ze telkens beide kanten gefinancierd hebben, om zo die “verdeel en heers” techniek te kunnen toepassen en zichzelf tegelijk verder te verrijken. Allemaal met de oprichting van de New World Order als ultiem doel – dat vanzelfsprekend eerstdaags zal plaats vinden. In realiteit bestaat de Rothschild familie wel, maar hun financiële macht is sterk beginnen afnemen sinds de Eerste Wereldoorlog met de opkomst van Wall Street – wat vanzelfsprekend ook weer een onderdeel is geworden van de complottheorie, net zoals de daaropvolgende Federal Reserve en Wereldbank. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Hitler zelfs hun bezittingen aangeslagen en verdreef hij de Rothschilds uit Duitsland. Tenslotte zijn er ook nog de Protocols of the Elders of Zion (Protocollen van de Wijzen van Sion), een antisemitische hoax waarin wordt beweerd dat een complot van Joodse Vrijmetselaars aast op werelddominantie.

De New Age

Hoewel de meeste NWO-complottheorieën gefocust zijn op een tegenstelling tussen het Christelijk geloof enerzijds, en het seculier of satanisch totalitair regime anderzijds, was het slechts een kwestie van tijd tot ook de New Age bewegingen, en andere alternatieve vormen van spiritualiteit, mee zouden opgaan in het ganse verhaal. Alice Bailey, een Britse occultist en schrijfster, beweerde in 1940 dat de geallieerden de Tweede Wereldoorlog zouden winnen, en vervolgens een religieuze New World Order zouden oprichten. In dit geval zou de New World Order echter geleid worden door de “Masters of Ancient Wisdom”, een soort van “verlichte wezens” (volgens Helena Blavatsky) die de mystieke wederkomst van Jezus Christus moesten voorbereiden – alsook de komst van het Tijdperk van de Waterman.

Als reactie hierop beweerden fundamentalist-Christelijke complotdenkers dat de New Age beweging het werk was van satanisten die de komst van de Anti-Christ voorbereidden, en niet de wederkomst van de échte Christus. Dit maakt dat de New World Order vooralsnog een satanisch of seculier complot zou zijn, aangezien fundamentalistische Christenen alles wat niet-Christelijk is als een vorm van Satanisme beschouwen. Dit geldt dus niet enkel voor atheïsten, de Vrijmetselarij en de New Age beweging, maar ook voor andere vormen van spiritualiteit zoals het moderne paganisme. Volgens John Todd[11], een fundamentalistische Christen alsook veroordeelde kinderverkrachter, zou de Illuminati in feite een satanische “hoge raad van Druïden” zijn die plotten om het Christendom te vernietigen en hekserij de staatsreligie van de Verenigde Staten te maken.

In meer recente tijden heeft dit alles geleid tot een samensmelting van verschillende, en aanvankelijk ongerelateerde, complottheorieën. Terwijl sommige verhalen beweerden dat de wereld zou vergaan op 21 december 2012, hoegenaamd gebaseerd op de Maya kalender, vertelden andere verhalen dat op deze dag de New World Order tot stand zou komen. Ook combinaties met pseudowetenschap en kwakzalverij steken sindsdien steeds meer de kop op: vaccinaties, GMO, e-nummers en chemtrails zijn een plot van de Illuminati en New World Order om het menselijk ras heimelijk uit te roeien, terwijl “natuurlijke” en alternatieve geneesmiddelen en kankertherapieën zouden worden onderdrukt door Big Pharma, Monsanto en de Codex Alimentarius, omdat ze niet genoeg opbrengen en de mensen terug gezond zouden maken.

De Aliens

Na de New Age beweging was de UFO-subcultuur aan de beurt om zich te mengen in het NWO-gegeven. Het principe van de New World Order en Illuminati complottheorieën blijft hetzelfde, enkel worden de Anti-Christ, de satanisten, de seculieren en de spiritualisten vervangen door buitenaardse wezens. De spirituele en verlichte entiteiten uit de New Age beweging, blijken plots aliens te zijn afkomstig van andere planeten of andere dimensies. Hierbij worden dan weer associaties gemaakt met het Roswell incident, Area 51 en de zogenaamde “Men in Black” die totale geheimhouding moeten garanderen.

Deze complottheorie beweert dat de Illuminati bestaat uit aliens, die via de New World Order de aarde willen veroveren en beheersen. Volgens David Icke[12] zouden o.a. de media, het bankensysteem en de wetenschappelijke sector slechts pionnen zijn van een grootschalig complot van de Verenigde Naties, de Bilderberg groep, de Vrijmetselaars, de Rothschild familie en de Illuminati. Ook zij zouden, op hun beurt, slechts marionetten zijn van “de elite” die zou bestaan uit Reptilian aliens. Dit zijn interdimensionele reptielachtige buitenaardse wezens afkomstig van het Draco sterrenbeeld, die in staat zijn een menselijke gedaante aan te nemen en de zogenaamde “Babylonian Brotherhood” vormen.

Verder bouwend op de pseudowetenschappelijke theorieën van Zecharia Sitchin, zouden diezelfde aliens aldus de Annunaki zijn, oftewel de Sumerische goden. De Annunaki besloten aanvankelijk om een menselijk ras te ontwikkelen dat hen zou kunnen dienen als slaven om goud op te graven. Zodoende werden de eerste mensen genetisch ontwikkeld vanuit vrouwelijke apen, waarna deze aliens zich met het menselijk ras zijn blijven voortplanten. Op die manier zouden ze de (satanische) bloedlijn van de Illuminati vormen, ter voorbereiding tot de dag dat de New World Order wordt opgericht. Dat zou eerstdaags gebeuren, trouwens. De Reptilian aliens hebben, in hun menselijke gedaante, verschillende belangrijke functies bekleed, inclusief Amerikaanse presidenten zoals George Bush en Bill Clinton, Britse ministers zoals Tony Blair, de Britse koningin Elizabeth II en haar zoon Prins Charles, de Rothschild en Rockefeller families, alsook Sean Connery en Willie Nelson.

Wanneer het gaat over aliens, zijn complottheorieën over Planeet X of Nibiru nooit ver weg. Zo zou deze planeet elke 3600 ons zonnestelsel doorkruisen, waardoor de aliens zo’n 450 000 jaar geleden de aarde bereikt hebben. De planeet zou opnieuw nabij de aarde passeren op 21 december 2012, maar is tegen alle verwachtingen in vooralsnog niet komen opdagen. Wellicht zijn het alwéér de Illuminati of de New World Order die de komst van de planeet Nibiru geheim houden, of zelfs maskeren d.m.v. chemtrails in de lucht. Zoals ook voorspeld in de Bijbel, zouden deze aliens in de toekomst terugkeren naar de aarde om het Laatste Oordeel te vellen over het menselijke ras, waaruit opnieuw blijkt dat religieuze elementen zoals de Anti-Christ steeds meer worden vervangen door buitenaardse wezens. Dit heeft als voordeel dat bevolkingsgroepen, zoals bv. Joden, Vrijmetselaars, enz… niet meer zoveel geviseerd worden als voordien (tot de dag dat de aliens écht naar de aarde komen, dan moeten we écht wel ophouden met die discriminatieverhaaltjes).

Implementatie van de New World Order

Complotdenkers verschillen vaak van mening over de manier waarop de New World Order tot stand zal komen (wat eerstdaags zal plaats vinden). Volgens sommigen is zowat elke belangrijke gebeurtenis in de wereld voldoende aanleiding om te geloven dat het gaat om een (zoveelste) tussenstap naar de implementatie van de New World Order, en in zowat elke uitspraak die hij maakt zou president Obama de oprichting ervan aankondigen (wat uiteraard totaal logisch is als de oprichting ervan een goed bewaard geheim zou moeten zijn). Belangrijke mijlpalen in de fictieve geschiedenis van de oprichting van de New World Order, zijn de formatie van o.a. de Federal Reserve in Amerika (1913), het Internationaal Monetair Fonds (1944), de Verenigde Naties (1945), de Wereldbank (1945), de WHO/Wereldgezondheidsorganisatie (1948) en de Europese Unie (1993). Kortom, zowat elk internationaal akkoord tot samenwerking is vanzelfsprekend een onderdeel van het wereldwijde complot, een vuistregel waar je je nooit mee kan vergissen.

Anderen geloven dan weer dat de New World Order heel plots ingevoerd zal worden, d.m.v. een militaire interventie van zwarte helicopters en de VN blauwhelmen. De grondwet wordt opgeschort en de krijgswet wordt afgekondigd, terwijl een totalitaire wereldregering wordt geïnstalleerd onder toezicht van de Verenigde Naties. Aanhangers van zulke complottheorieën zijn vaak sterke voorstanders van het recht om wapens te dragen, en staan bijgevolg erg angstig tegenover een strikter wapenbeleid. Zo circuleert er ook de complottheorie dat de schietpartij in de Sandy Hook basisschool in Connecticut een “false flag” was, waarbij alles in scene werd gezet zodat Obama in staat zou zijn om een strengere wapenwet af te kondigen[13]. Vervolgens gingen de geruchten rond dat alle wapens in het bezit van Amerikaanse burgers zouden worden geconfisqueerd, gevolgd door een militaire overname van het land om een totalitair bewind tot stand te brengen. Andere voorbeelden zijn 9/11 en de zogenaamde Y2K bug, en vanzelfsprekend bleek ook toen dat de voorspellingen van complotdenkers het helemaal aan het verkeerde eind hadden.

Complotdenkers vertonen vaak ook angst voor nieuwe vormen van technologie, vooral als ze hierbij het gevoel krijgen dat hun privacy aangetast wordt, en veronderstellen dat het onderdeel uitmaakt van de implementatie van de New World Order. Zo bestaat er de angst voor barcodes, sofi-nummers, en zelfs voor de fictieve implantatie van microchips bij pasgeboren baby’s[14]. Ook wordt er vaak verwezen naar “Big Brother” en de “Orwelliaanse staat”, naar het boek 1984 van George Orwell. Hij was echter helemaal geen staatshoofd van één of ander totalitair bewind, maar slechts de auteur van een fictieverhaal dat zich hoegenaamd in 1984 zou afspelen. Inmiddels is gebleken dat er in 1984 geen totalitair bewind is ontstaan in Europa of de Verenigde Staten, en ook heden is dit nog altijd niet het geval: individualisme is niet strafbaar, en mind control is niet meer dan een complottheorie. Om die reden geeft de Wet van Arken aan dat wie als argument naar Orwell verwijst meteen de discussie verloren heeft.

Ook andere vormen van technologie worden vaak volledig uit hun context gerukt om er volgens complottheorieën rond te breien. Zo wordt de HAARP installatie er om de haverklap van beschuldigd de oorzaak te zijn van natuurrampen en extreme weersomstandigheden, die opzettelijk zouden worden gecreëerd door de regering om zo de bevolking uit te dunnen. Ook andere middelen zouden hiervoor worden ingezet, zoals chemtrails, vaccinaties, fluoridering van drinkwater, enz… Ook zouden campagnes omtrent abortus en contraceptie een onderdeel zijn om mensen te ontmoedigen kinderen te krijgen, opdat de bevolking zo op termijn zou uitdunnen. Eenmaal dat gelukt is, zou de New World Order tot stand kunnen komen en de overige bevolking onder controle kunnen houden via mind control op grote schaal. Hoewel zulke technologie helemaal niet bestaat, heeft de activist Edward Snowden vooralsnog beweerd, zonder enig bewijs, dat de Amerikaanse regering de gedachten van mensen zou lezen en analyseren. Wie dat wil voorkomen, kan zich best een aluhoedje aanschaffen.

De orde die er nooit kwam

Hoewel complotdenkers al jarenlang speculeren op de (eerstdaagse) oprichting van de New World Order, blijft deze vooralsnog uitblinken in haar afwezigheid. Een bijkomend probleem is het schrijnende en chronische gebrek aan ook maar één fragment van bewijs dat er ergens ter wereld zulke plannen op tafel zouden liggen. Alle voorspellingen uit het verleden bleken ook keer op keer onjuist te zijn. Zo vreesden complotdenkers aanvankelijk dat de New World Order een communistich plot was van de U.S.S.R., tot het uiteenvallen ervan in 1991. Vervolgens werd de theorie aangepast waarbij de Verenigde Naties plots een manifestatie zijn van het complot. Dat is echter buiten het feit gerekend dat er allesbehalve eensgezindheid is bij de VN, en dat de organisatie maar een erg beperkte macht heeft naar haar leden toe.

Het idee dat een New World Order in de maak zou zijn, impliceert onvermijdelijk dat alle regeringen ter wereld in staat zijn om op alle vlakken samen te werken en eensgezindheid te creëren. In realiteit is dat echter helemaal niet het geval, en zoals is gebleken bij de Verenigde Naties, is dit zelfs in beperkte mate een zo goed als onmogelijke zaak. Er zijn nu eenmaal te veel belangenverschillen tussen presidenten, regeringsleiders en andere machtshebbers. Bovendien is het vrij ondenkbaar dat staatshoofden zomaar bereid zouden zijn hun eigen positie op te geven en hun macht te overdragen naar een hoger orgaan. Natuurlijk zullen complotdenkers hierop antwoorden dat dit allemaal slechts één groot toneelstuk is, en dat de regeringsleiders binnen en buiten de Verenigde Naties slechts “doen alsof” er geschillen zijn. Niettemin is het ondenkbaar dat een complot van deze grootte inmiddels niet uitgelekt zou zijn, zoals andere geheime informatie van een veel nietigere aard wel meermaals is uitgelekt. Maar ook dat is vast een onderdeel van het toneelspel: bewust enkele kleinere geheimen lekken zodat het volk niet zou vermoeden dat er nog grotere complotten zijn, logisch toch?

Wanneer complotdenkers worden geconfronteerd met het totale gebrek aan bewijs, argumenteren ze vaak dat er voldoende symbolische aanwijzingen zijn in tal van details. Hierbij denken we aan het stratenplan van Washington DC, het dollarbiljet, de Latijnse tekst “novus ordo seclorum” die verkeerd vertaald wordt, en sublimale boodschappen in de media. Nochtans is het vreemd dat een organisatie die prat gaat op geheimhouding, en er alles aan zal doen om die geheimhouding te bewaren, zich constant zou bezighouden met het verspreiden van symbolische signalen en berichten die zelfs door de meest paranoïde complotdenkers kunnen worden ontcijferd. We zien toch ook nergens verborgen symbolen, berichten en signalen van de CIA, NSA, MI5 of de (voormalige) KGB? Zelfs als we zouden veronderstellen dat de complottheorieën waar zijn, en dat de media er mee deel van uitmaakt met hun stilzwijgen, waarom zouden complottheorieënwebsites zoals Martin Vrijland, Niburu, Want To Know en David Icke dan zomaar al die “geheime” informatie kunnen publiceren op het internet zonder censuur of andere gevolgen? Wat voor een samenzwering is in staat om alle media ter wereld het zwijgen op te leggen, maar niet om enkele websites uit de lucht te halen? Juist, de onbestaande samenzwering.

De NWO-complottheorie is in feite een manifestatie van (ongegronde) angst voor de overheid, vooral wanneer men tegenstander is van de politieke partij die op dat moment in de regering zetelt. Zo werd er ten tijde van president Bush (junior) beweerd door zijn tegenstanders, dat hij 9/11 zelf in scene had gezet om zo een staatsgreep te plegen en zichzelf als dictator te installeren in het Witte Huis. Vervolgens verschoof de focus van de complottheorieën zich naar president Obama, die zichzelf zou installeren als dictator nadat hij gans Amerika had ontwapend met een nieuwe wet. Ook president Clinton werd destijds verdacht van een New World Order te willen oprichten, en ongetwijfeld zal ook de volgende president hier schuldig aan zijn in de gedachten van de gemiddelde complotdenker.

Complotdenkers publiceren vaak artikels op het internet, over hoe de New World Order nu écht wel op punt staat om opgericht te worden, of hoe één of andere goedaardige kracht nog net op tijd het noodlot kon verhinderen. Hierbij wordt geargumenteerd dat alle informatie in de reguliere media onjuist is (ze zouden immers mee in het complot zitten), maar wanneer blijkt dat een krantenartikele informatie bevat dat hun geloof versterkt (neem bv. de gelekte documenten van Edward Snowden), zullen ze het wel weer aanhalen als betrouwbare bron. De vuistregel is in principe heel eenvoudig: alle informatie die het tegengestelde beweert van de complottheorie, is vanzelfsprekend onjuist en onbetrouwbaar. Op die manier kunnen complotdenkers zichzelf permanent blijven overtuigen dat hun (verzonnen) angsten reëel en gegrond zijn. Het geeft hen ook het gevoel dat ze zich nuttig maken: door te vechten tegen de fictieve oprichting van de New World Order hebben ze het gevoel helden te zijn. Een strijd tegen een fictieve tegenstander kan je immers nooit verliezen.

Referenties

 1. http://www.whitehouse.gov/about/presidents/woodrowwilson
 2. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=19253
 3. http://rationalwiki.org/wiki/John_Birch_Society
 4. http://www.publiceye.org/apocalyptic/Dances_with_Devils_TOC.html
 5. http://www.freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/anti-masonry02.html#eye_pyramid
 6. http://www.freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/anti-masonry06.html#68
 7. http://www.greatseal.com/mottoes/seclorum.html
 8. http://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/stauffer.html
 9. http://rationalwiki.org/wiki/Illuminati
 10. http://rationalwiki.org/wiki/Rothschild_family
 11. http://rationalwiki.org/wiki/John_Todd
 12. http://rationalwiki.org/wiki/David_Icke
 13. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/complottheorieeen/complottheoriesandyhookschietpartijishoaxbeweringen
 14. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/complottheorieeen/complottheoriechipimplantatieweldraverplichtvooriedereen

Bronnen

One comment

 1. Pingback: E.J. Bron | PRONT

Reacties zijn gesloten.